รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำ ปี 2566 ร า ย ง า น แ ส ด งผล ก า ร ปฎิบัติง า น ตามนโยบายนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 P a k K r e t C i t y M u n i c i p a l i t y

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy